Adatvédelmi irányelvek

A DR. LOSONCZY MAGÁNKLINIKA RT. ÉS DA VINCI KFT. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KÖZÖS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

ÉN. Ki kezeli az Ön adatait?

A Dr. Losonczy Magánklinika Korlátolt Felelősségű Társaság és a da Vinci Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Dr. Losonczy Magánklinika Korlátolt Felelősségű Társaság és a da Vinci Korlátolt Felelősségű Társaság a hatályos szabályozás szerint közös adatkezelőnek minősül (a továbbiakban: Közös Adatkezelők vagy Adatkezelők).

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelőhöz:

Az Adatkezelők székhelye és postai címe: 1124 Budapest, Gébics utca 15. fszt. 1.

Az Adatkezelők elérhetősége: +36203373959

Adatkezelők elérhetőségei E-mail: info@davincident.hu

Az Adatkezelőknél adatvédelmi tisztviselői állás nem került kialakításra. Adatvédelmi kérdésekben az adatvédelmi tisztviselő jár el az adatkezelőként.

Mindkét adatkezelő adatvédelmi vezetője Dr. Losonczy Levente.

 

II. Miről szól ez a tájékoztató?

 1. Ebben az információban a következő adatvédelmi kifejezéseket használjuk a következő jelentéssel:

Személyes adat: Minden olyan adat vagy információ, amely közvetlenül vagy közvetve azonosít egy természetes személyt („Érintettek”).

Érintett: Bármely természetes személy, aki meghatározott személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható vagy azonosítható. Szolgáltatásaink nyújtása során a Beteg hozzátartozói, esetenként a Beteg érintett.

Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának meghatározott (egyértelmű és egyértelmű) cselekménye, amely önkéntes és konkrét tájékoztatáson alapul, és amellyel hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, az alkalmazott eljárástól függetlenül, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, szegmentálás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, megtekintés, felhasználás, közlés, terjesztés vagy egyéb módon történő készítés. elérhető, nyilvánosságra hozatala, egyeztetése vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: Aki meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit. Ebben az esetben ezeket az Adatkezelők közösen határozzák meg.

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelők szerződnek velük, és jogosultak a kapott utasítások szerint eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25-ét követően rögzítik, feldolgozzák és feldolgozzák a részünkre továbbított és általunk feldolgozott vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR” előírásai szerint. feldolgozni és nyilatkozatot tenni az Adatkezelők felé. Az Adatkezelők az Adatfeldolgozók munkáját ellenőrzik.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közöljük.

Adatvédelmi incidens: Olyan biztonsági incidens, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy illetéktelen hozzáférését eredményezi.

 1. A betegek és más érintettek személyes adatainak kezelése az Adatkezelők általi egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges.

Az Adatkezelők az általuk nyújtott egészségügyi szolgáltatások során a betegek személyes adatait a vonatkozó európai és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik (rögzítik, feldolgozzák és továbbítják).

 1. Az Adatkezelők a jelen Tájékoztatóban rögzítik személyes adatvédelmi gyakorlatuk alapelveit.

Ennek részeként tájékoztatást adnak a személyes adatok céljairól és felhasználásáról, valamint azok védelméről és védelméről. Ezen túlmenően minden, a hatályos európai és magyar adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt információ az érintettek rendelkezésére áll.

Az érintett kérésére az Adatkezelők további részletes tájékoztatást adnak a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatkezeléssel összefüggő teljes tevékenységről.

 1. Az Adatkezelők a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatják, amelyről az érintetteket kellő időben értesítik.

 

III. Milyen adatokat kezelnek az Adatkezelők és milyen célból?

 1. Tevékenységünk során alapvetően a Betegek és más Érintettek adatait dolgozzuk fel.
 2. Személyes adatokat csak előre meghatározott célból, jog gyakorlása és/vagy kötelezettség teljesítése alapján kezelünk. Tisztességesen és jogszerűen járunk el az Ön adatainak gyűjtése és kezelése során. Csak olyan és annyi személyes adatot kezelünk, amely a tevékenységünkkel kapcsolatos szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez, az abban foglaltak teljesítéséhez elengedhetetlen, és a célnak megfelelő. Személyes adatokat csak a szükséges mértékben és ideig kezelünk.
 3. Az adatkezelés minden esetben az Adatkezelők azon szolgáltatásaihoz kapcsolódik, amelyeket a Páciens igénybe vesz, vagy amelyeket igénybevételük céljából az Adatkezelők megkeresnek.

A kezelt Személyes adatok köre arányos az adatkezelés céljával, és azon túl nem terjed ki.

Az Ön által megadott személyes adatokat nem használjuk fel a jelen Tájékoztatóban leírtaktól eltérő célokra.

Minden olyan esetben, amikor a személyes adatokat az eredeti adatok gyűjtésének céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, tájékoztatjuk Önt, és előzetes és kifejezett hozzájárulásunkat kéri, vagy lehetőséget biztosítunk Pácienseink számára, hogy megtiltsák azok felhasználását.

Adatkezelőként nem kezeljük az Ön által megadott személyes adatokat. A megadott személyes adatok pontosságáért kizárólag az azt átadó személy felelős, tehát Ön a felelős.

16 éven aluli személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú hozzájárulásával kezelhetők. Adatkezelőként a hozzájáruló személy hozzájárulását, illetve a nyilatkozat tartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, így a Páciens vagy a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatolja, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Az általunk kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a jelen Tájékoztatóban említett egyes Címzetteken kívül harmadik félnek nem adjuk át.

A jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére az adatok továbbítása a Páciens külön hozzájárulása nélkül történhet. Személyes adatok harmadik személy vagy hatóság részére történő átadása jogszabály eltérő rendelkezése hiányában csak hatósági határozat alapján vagy az érintett Páciens előzetes kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

Az általunk kezelt személyes adatok helyesbítéséről, korlátozásáról vagy törléséről értesítjük az érintett Pácienst, valamint mindazokat, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljából továbbítottuk. Az értesítést csak akkor lehet visszatartani, ha az nem sérti az érintett jogos érdekeit az adatkezelés céljára tekintettel.

 1. Weboldalaink a http://davincident.hu/ címen érhetők el, Ön pedig a https://dr-losonczy.hu/ címen érhető el. Weboldalak látogatása során szerverünk nem naplózza a látogatók tevékenységét, nem használunk cookie-kat (ún. cookie-kat).

 

IV. Az Adatkezelők által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelők a személyes adatokkal az alábbi célokból és az alábbi körülmények között végeznek adatkezelési műveleteket:

1. Egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötése

 

Amikor felkeresi valamelyik Adatkezelőt az itt nyújtott egészségügyi ellátás igénybevétele érdekében, az egyik Adatkezelő és Ön között szerződés jön létre az egészségügyi ellátás biztosítására.

Az adatkezelés neve: az egyik Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben megkötött szállítási szerződéshez szükséges adatok beszerzése a betegtől vagy a korlátozottan cselekvőképes gyermek törvényes képviselőjétől a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelések elvégzésére.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelők által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötése és teljesítése.

adatkezelés alapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az egyik fél köteles az érintett kérésére lépést tenni a szerződés megkötését megelőzően. a szerződés

Érintettek kategóriái :

Az ellátásban részesülő betegek és adott esetben törvényes képviselőik.

Kezelt adatok köre :

 • A beteg azonosító adatai (vezeték- és utónév, születési vezetéknév és utónév, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, címe, ha nem, lakóhely, személyazonosító okmány típusa és száma)
 • Cím,
 • telefonszám,
 • E-mail címe,
 • levelezési cím,
 • Az igénybe vett szolgáltatás részletei:

 

 

A feldolgozott adatok forrása:

Adatszolgáltatás a Páciens vagy törvényes képviselője által.

A személyes adatok címzettje :

Országos Egészségbiztosítási Pénztárkezelő (NEAK)

A személyes adatok feldolgozói :

 • ARPADENT ügyfélszolgálati szoftver üzemeltetője,
 • Plus Kft Könyvviteli szolgáltatást nyújtó szervezet

 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés addig tart, ameddig az igény a létrejött szerződéses jogviszonnyal összefüggésben érvényesíthető, azaz a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 8 évig, kivéve az elévülési idő megszűnése esetét.

Az adatkezelés időtartamát előíró jogszabály a számviteli törvény, amely a számviteli bizonylat és a kapcsolódó nyilvántartások megőrzésére 8 éves megőrzési kötelezettséget ír elő.

Ha az adatkezelés időtartamára a számviteli törvény nem rendelkezik, úgy a Ptk. 6:58. §-a irányadó, amely szerint a szerződés szolgáltatás teljesítési kötelezettségét és a szolgáltatás igényének jogát teremti meg. Ebben az esetben az adatkezelés a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 évig tart, kivéve az elévülési idő megszűnését.

 

2. Egészségügyi ellátással kapcsolatos adatkezelés

 

Amikor felkeresi valamelyik Adatkezelőt, és igénybe veszi az itt biztosított egészségügyi ellátást, az ellátást igazoló és leíró dokumentációban rögzítjük az Ön személyi azonosítóját és egészségügyi adatait, amelyet az Adatkezelők és más hatóságok, illetve címzettek részére továbbíthatunk. törvényi kötelezettségeinket.

Az adatkezelés neve:

Betegeink azonosítása, egészségi állapotának és ellátásának dokumentálása, ideértve az adatok beszerzését, a mért vagy rögzített adatok rögzítését és esetenkénti közvetítését a közvetítő egészségügyi szolgáltatók vagy hatóságok felé.

Az adatkezelés célja:

A beteg egészségi állapotának megőrzésének, javításának, fenntartásának elősegítése, a hatékony gyógykezelés elősegítése, a beteg egészségi állapotának nyomon követése, a betegjogok érvényesülésének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz az a törvényi kötelezettség: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény az egészség és a kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyi és a kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes szempontjairól szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet

Érintettek kategóriái :

Az ellátásra szoruló betegek.

A kezelt személyes adatok köre :

 • A beteg azonosításához és ellátásához szükséges adatok:
 • Név,
 • Születési név,
 • Társadalombiztosítási szám,
 • cím,
 • születési hely és idő,
 • Egészségi állapottal és ellátással kapcsolatos adatok

 

 

A feldolgozott adatok forrása:

A Beteg önkéntes adatszolgáltatása, az elvégzett vizsgálatok eredményei.

a személyes adatok címzettje :

Országos Egészségbiztosítási Pénztárkezelő (NEAK)

A személyes adatok feldolgozói :

 • ARPADENT ügyfélszolgálati szoftver üzemeltetője,
 • FedEx futárszolgálat mintaszállításhoz

Az adatkezelés időtartama:

Az 1997. évi XLVII. törvény az egészség és a kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló rendeletről és a 62/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet NM rendelet az egészségügyi és a kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről (Eütv. 30. § (1) bekezdése szerint). Az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések esetén 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetén 10 év

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Önt valamelyik Adatkezelőnél kezelő szakember az Ön kényelmének és a szolgáltatás minőségének növelése érdekében más szakember bevonását tartja szükségesnek, akkor az Ön gondozási adataihoz kizárólag annak érdekében férhet hozzá. biztosítja az ellátás biztonságát és gyorsaságát.

Tájékoztatjuk pácienseinket, hogy a váróteremben név szerint szólítanak. Ha Páciense vagy törvényes képviselője nem kíván hozzájárulni, kérjük, ezt jelezze bejelentkezéskor.

3. Számlával kapcsolatos adatkezelés

Ezeket az információkat akkor dolgozzuk fel, amikor a szolgáltatásunkért számlát állítunk ki .

Az adatkezelés neve:

A szolgáltatást kísérő érvényes okmány kiállítása

Az adatkezelés célja:

Pénzügyi elszámolás és megrendelés biztosítása

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényen alapuló jogszabályi kötelezettség teljesítése. törvény

Érintettek kategóriái :

Azok a személyek, akiknek a nevére számlát állítanak ki.

Kezelt adatok köre:

Kötelező számlaadatok.

A feldolgozott adatok forrása:

Az érintett.

A személyes adatok címzettje:

Nemzeti Adó és Vám

Adatfeldolgozó:

ARPADENT betegkezelő szoftver,

Számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet:

Az adatkezelés tervezett időtartama:

2000. évi C. törvény a számvitelről ; törvény előírásai szerint a kiadástól számított 8 év az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Ha hozzátartozója vagy más személy adatait jeleníti meg (harmadik személyként), akkor a harmadik fél hozzájárulásáról kell gondoskodnia!

4. Az egészségügyhöz kapcsolódó tudományos célú fényképes dokumentáció készítése, felhasználása

A fényképes dokumentáció segítségével szeretnénk nyomon követni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget ad a kezelés eredményeinek bemutatására a kezelés előtti állapothoz képest, és a dokumentáció felhasználásával a szakma speciális eseteit bemutatni tudományos célokra.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az egészségügyi ellátás dokumentálása

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Páciens kifejezett írásos beleegyezése

Érintettek kategóriái:

Az ellátásra szoruló betegek

Kezelt személyes adatok:

Beteg neve, fényképek az ellátási folyamatokról

Adatfeldolgozó:

Ebben az esetben nem használjuk.

Az adatkezelés tervezett időtartama:

Az érintett Páciens hozzájárulásának visszavonásáig

5. Az egészségügyhöz kapcsolódó marketingcélú fényképes dokumentáció készítése, felhasználása

Jelen fotódokumentáció segítségével kívánjuk követni és dokumentálni a kezelés folyamatát, mely lehetőséget ad a kezelés eredményeinek a kezelés előtti állapothoz viszonyított bemutatására és az elkészített dokumentáció marketingcélú felhasználására.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Az egészségügyi ellátás dokumentálása

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Páciens kifejezett írásos beleegyezése

Érintettek kategóriái:

A betegek kihasználva az ell

Kezelt személyes adatok:

Beteg neve, fényképek az ellátási folyamatokról

Adatfeldolgozó:

Ebben az esetben nem használjuk.

Az adatkezelés tervezett időtartama:

Az érintett Páciens hozzájárulásának visszavonásáig

 

V. Kinek adjuk vagy adhatjuk tovább a Betegek és más Érintettek adatait?

 1. Az Adatkezelők jogosultak az Ön személyes adatait az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítani a pontban foglaltak szerint
 • Üzleti rendszerüzemeltető és általános informatikai szolgáltató:
 • Számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet:
  • PLUS Kereskedelmi és zszolgáltató Kft
  • kapcsolattartó: Jakab Eszter
  • székhelye: 1145 Budapest Tellér u 5
  • email cím: info@pluskft.hu
  • telefonszám: +36-1-399-08-41
 • A mintákat szállító szervezet:
  • Fedex
  • Figyelem: Jogi Osztály
   Taurusavenue 1112132 LS HoofddorpHollandiaE: euprivacy@fedex.com
  • FedEx Corporation
   Figyelem: Jogi osztály – Compliance1000 Ridgeway Loop Road, Ste 600Memphis, TN 38120Amerikai Egyesült ÁllamokE: dataprivacy@fedex.com

 

 1. Egyéb címzettek, akiket az Adatkezelők biztosítanak melléklet szerinti személyes adatait. szerint lehet továbbítani
 • Országos Egészségbiztosítási Pénztárkezelő (NEAK)
 • NAV

 

VI. Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos tények

1. Adatbiztonság

Az Adatkezelők szervezetei megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát. Az adatokhoz az Adatkezelők munkatársai és az Adatkezelők adatfeldolgozói csak a feladatkörükhöz tartozó feladatuk ellátásához szükséges mértékben jogosultak hozzáférést biztosítani.

Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak. A papíron tárolt dokumentumokhoz zárt tárolót alkalmazunk, amely megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

2. Szervezési intézkedések

Az Adatkezelők informatikai fejlesztéseik megvalósítása során már a tervezési szakaszban figyelembe veszik az informatikai biztonsági és adatvédelmi szempontok érvényesítését.

Az Adatkezelők valamennyi informatikai rendszere kiemelt biztonsági besorolású. Ezeket a biztonsági követelményeket a fejlesztőknek és az üzemeltetőknek egyaránt meg kell felelniük a rendszer tervezése és üzemeltetése során.

Az Adatkezelők informatikai rendszereit, szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatai ellátásához szükséges mértékben, megfelelő jogosultsággal és ideig veheti igénybe.

Az Adatkezelők működésüket belső szabályzatok alapján is szervezik.

Az Adatkezelők valamennyi dolgozója írásbeli nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy munkaviszonya létesítésekor a szigorú titoktartási szabályokat betartja, és munkavégzése során köteles ezen titoktartási szabályok szerint eljárni.

Az Adatkezelők minden dolgozója adatvédelmi és adatbiztonsági képzésben részesül.

3. Technikai intézkedések

Az Adatkezelők mindent megtesznek annak érdekében, hogy informatikai eszközeik és szoftvereik megfeleljenek a piacon általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Az Adatkezelők különböző védelmi rendszerekkel védik az általuk üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit, így az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat. (pl. riasztók, kamerák, rácsok, beléptető rendszerek, tűzvédelmi rendszerek stb.).

Az Adatkezelők olyan informatikai rendszereket fejlesztettek ki, amelyekben a naplózás segítségével ellenőrizhető és nyomon követhető az elvégzett műveletek, valamint az incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés észlelhető.

Az Adatkezelők a papír alapon kezelt adatokat az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően a megőrzési idő lejártakor is védik és megsemmisítik.

 

 

 

VII. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Önt az alábbi jogok illetik meg adatai kezelésével kapcsolatban:

1. Az adatokhoz való hozzáférés joga:

Önnek bármikor joga van arra, hogy az Adatkezelőktől megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatokhoz hozzáférjen, másolatot kérjen, vagy tájékoztatást kérjen azokról. tarts rólad. hogyan kezeljük személyes adatait.

2. Információhoz való jog:

Önnek joga van ahhoz, hogy teljes körű tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről. Kérésre tájékoztatást adunk:

 • mi az adatkezelés célja és jogalapja,
 • milyen forrásból állnak rendelkezésünkre adataink,
 • milyen személyes adatokat kezelünk,
 • továbbítunk-e személyes adatokat, és ha igen, kinek,
 • mennyi ideig tároljuk az adatokat.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor írásban kapcsolatba léphet velünk. Felvilágosítást kérhet ajánlott levélben vagy tértivevényes ajánlott levélben az I. pontban megadott kapcsolattartási postacímünkre, vagy e-mailben az itt megjelölt e-mail címre. A postai úton küldött adatigénylés akkor tekinthető hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Beteg egyértelműen azonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a beteg nálunk nyilvántartott e-mail címéről küldik. Ez azonban nem zárja ki, hogy az információszolgáltatás előtt más módon azonosítsuk a Pácienst.

3. Helyesbítéshez való jog:

Kérésére a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatokat indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk és javítjuk.

4. Elállási jog:

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adatait, ha

 • már nincs szükségünk ezekre az adatokra;
 • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, és az adatok kezelésének nincs célja vagy jogalapja.

Ha visszavonja bizonyos adatok kezeléséhez adott hozzájárulását; a visszavonás előtt kezelt adatok alapján keletkezett dokumentumok továbbra is feldolgozhatók számunkra, de az Ön adatain már nem kezdeményezünk új adatkezelési műveletet.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ha bármilyen kérdésünk van az Ön személyes adatai kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. Korlátozást kérhet akkor is, ha már nincs szükségünk adataira, de szüksége van rájuk bármely jogi igényének benyújtásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A korlátozás időtartama alatt adatkezelési művelet nem végezhető, csak adat tárolható. A korlátozás feloldásáról értesítjük.

6. Felügyeleti hatósághoz történő panasztétel joga, bírósági végrehajtás

Ha úgy véli, hogy adatkezelésünkkel bármilyen módon megsértették személyes adataihoz való jogát, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A felügyeleti hatóság adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410 , E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://www.naih.hu

Bírósági végrehajtás

Közvetlenül a bírósághoz is fordulhat, ha megsértik a személyes adatokhoz való jogát.

Az illetékes bíróság adatai a következők:

vagy az Adatkezelők székhelye szerinti Fővárosi Bíróságon, 1055 Budapest, Markó u. 27.,

vagy a lakóhelye szerinti bíróság, bővebb információ a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon érhető el.

7. Adatvédelmi incidens

Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonságra. A GDPR 32. cikke értelmében mindent megteszünk az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos tudatosság növelése érdekében. Kérjük, amennyiben a biztonság megsértését észleli, amely a továbbított, tárolt vagy egyéb módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy jogosulatlan hozzáférését eredményezi, kérjük, haladéktalanul értesítse az infoavincident.hu-t.

Ha adatvédelmi incidens következik be, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül, azt jelenteni kell az illetékes Felügyeletnek, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűleg nem veszélyezteti a természetes személyek jogait és szabadságait. .

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi incidensről Önt – vagy az Érintettet – indokolatlan késedelem nélkül értesítjük, és megtesszük a belső szabályzatban meghatározott intézkedéseket.